دختر جوان قربانی عشق به مرد متاهل شد

مرد متأهل وقتی اصرارهای دختر جوان را برای ازدواج با خودش دید، او را به قتل رساند و جسدش را در بیابان رها کرد.

13

جستجو
آرشیو تاریخی