هزینه صدور کارت سوخت ۱۰۰‌ هزار تومان شد

تاکنون هزینه صدور کارت سوخت المثنی ۱۰ هزار تومان بود، اما این رقم بتازگی به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

14
جستجو
آرشیو تاریخی