جمعه‌بازار‌ کـتــاب

میدان انقلاب مرکز پخش عمده کتاب است. روزهای جمعه در حدفاصل دانشگاه تهران  تا میدان انقلاب دستفروشان بساط کتاب‌های خود را برای فروش پهن می کنند.
جستجو
آرشیو تاریخی