مجازات حبس، تبعید و دیه برای متهمی که فراری است

مردی که متهم است با چاقو چشم پسر جوانی را کور کرده در حالی از سوی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران به حبس، تبعید و دیه محکوم شد که با گذشت 3 سال از این ماجرا همچنان فراری است.

13

جستجو
آرشیو تاریخی