خالکوبی پشت گردن قاتل او را لو داد

زن همسایه هنگام خانه تکانی و تمیز کردن شیشه های خانه اش متوجه فرار مرد جوانی  شد که پشت گردنش خالکوبی  یک برند داشت و همین موضوع سرنخ دستگیری قاتل را به پلیس داد.

13

جستجو
آرشیو تاریخی