بازگشت زندگی به شهر،‌یک ماه پس از زلزله خوی

بیـــــم و امیــــــد در‌سرزمـیـن‌آفتابگردان‌ها

ترافیک شهر یعنی زندگی دوباره، شلوغی بازار و چراغ قرمزهای طولانی؛ با وجود این هنوز هم می‌توان ترس را در چشمان مردم خوی دید. همه در تکاپو هستند تا به زندگی برگردند. وقتی متوجه می‌شوند از پایتخت آمده‌ای اولین جمله‌ای که به زبان می‌آورند قدردانی از مهربانی مردم ایران است

3

جستجو
آرشیو تاریخی