نهال رایگان در منازل تهرانی‌ها کاشته می‌شود

گونه‌های گیاهی که در تولید اکسیژن و تلطیف هوا مؤثرند و گیاهان بومی و مقاوم به کم آبی در منازل شهروندان کاشته می‌شوند.

 

2

جستجو
آرشیو تاریخی