محکومیت اهانت به قرآن کریم توسط اسقف ارامنه

ســـبو ســـرکیســیان اســـــــقف ارامـــــنه تهران در نشســـــت مطبوعاتی خود با قرائت بیانیه‌ای اهانت به کتاب مقدس مسلمانان در سوئد را محکوم کرد.
عکس: تسنیم
جستجو
آرشیو تاریخی