نتایج یک نظرسنجی انتظار شهروندان ازکاندیداها را نشان داد

مسکن، مهم‌ترین مطالبه مردم

مرکز افکارسنجی سرمایه با نظرسنجی از شهروندان تهرانی درخصوص عملکرد اقتصادی مجلس در دوره دهم و یازدهم و میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

فردا مردم ایران برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای‌اسلامی و همچنین مجلس خبرگان‌رهبری پای صندوق‌های رأی می‌روند. دراین ارتباط، این پرسش مطرح می‌شود که انتظار رأی‌دهندگان از نمایندگان خود در مجلس چیست و مجلس فعلی تا چه حد توانسته به این انتظارات پاسخ دهد.
درهمین خصوص مرکز افکارسنجی سرمایه با نظرسنجی از شهروندان تهرانی درخصوص عملکرد اقتصادی مجلس در دوره دهم و یازدهم و میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس به این پرسش‌ها پاسخ داده است. انتخابات به‌عنوان یک رفتار سیاسی، مبین مرتبه‌ای از مشارکت سیاسی است که هر فردی در جامعه بر اساس فهم سیاسی خود در محیط جغرافیایی جهت حمایت، اصلاح و تغییر در آن شرکت می‌کند و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به حکومت واگذار می‌کند. انتخابات، مهم‌ترین راه برای بیان اراده مردم و انتخاب نمایندگان آنها در حکومت است. مشارکت مردم در انتخابات، نشان‌دهنده میزان علاقه و آگاهی سیاسی مردم از مسائل جامعه است.
عملکرد اقتصادی مجلس، یکی از عوامل مهم تأثیر‌گذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات است چرا که اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی است و نقش مهمی در تأمین رفاه و آسایش مردم ایفا می‌کند. از این‌رو، عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد همواره مورد توجه مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد. مجلس به عنوان قوه مقننه، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوای مجریه و قضائیه را برعهده دارد. در حوزه اقتصاد، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین و مقررات مناسب، زمینه‌های رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم کند. در این گزارش، عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دو دوره دهم و یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، شاخص‌های مختلفی مانند قیمت مسکن و زمین، تورم، قوانین حوزه کارگری و اصناف، قوانین حوزه مالیات و... مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مقایسه عملکرد دو دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، می‌تواند نکات مهمی را در مورد عملکرد مجلس و تأثیر آن بر اقتصاد کشور آشکار کند. از جمله این نکات می‌توان به نقاط قوت و ضعف عملکرد مجلس در حوزه اقتصاد و چالش‌های پیش روی مجلس در حوزه اقتصاد، اشاره کرد.

اولویت‌های اقتصادی مردم
براساس این نظر سنجی، در خصوص اولویت‌های اقتصادی مردم، 20.9 درصد مسکن و اجاره‌بها، 17 درصد مهار تورم و گرانی، 15.4 درصد اشتغال، 7.3 درصد ازدواج آسان جوانان و حمایت از آنها، 4.8 درصد بهبود وضعیت اقتصادی، 4.6 درصد رسیدگی به معیشت مردم، 4.4 درصد افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران)، 3.1 درصد رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت‌ها، 2.9 درصد مبارزه با اختلاس‌گران و مفاسد اقتصادی، 1.3 درصد نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمت‌ها، 1.2 درصد کاهش مالیات اصناف کم‌درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه‌های خالی، 1.1 درصد خواهان شفاف‌سازی و 16.2 درصد از مردم، دیگر موارد را در صدر اولویت‌های خود بیان کرده‌اند.  
مقایسه عملکرد اقتصادی مجلس دهم و یازدهم از نگاه مردم
دراین نظرسنجی با طرح پرسش‌هایی از مصاحبه‌شوندگان عملکرد مجلس‌های دهم و یازدهم در 13 بخش مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن درادامه آمده است.

تسهیل و کمک به سرعت‌بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن یا مسکن ویژه
در خصوص تسهیل و کمک به سرعت‌بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن، پاسخگویان مجلس یازدهم را 66.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 28.4 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 5.1 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 67.8 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 23.6 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 8.6 درصد نظری نداشته‌اند.

مهار قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها
در خصوص مهار قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها، پاسخگویان مجلس یازدهم را 83.4 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 15.2 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 1.4 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 69.2 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 27.1 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 3.7 درصد نظری نداشته‌اند.

حل مشکلات گرانی و تورم
در خصوص حل مشکلات گرانی و تورم، پاسخگویان مجلس یازدهم را 87.2 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 11.4 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 1.4 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 75 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 23 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 2 درصد نظری نداشته‌اند.

نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت (استیضاح و سؤال از وزرا)
در خصوص نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت، پاسخگویان مجلس یازدهم را 63 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 28.1 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 8.9 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 63.2 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 27.1 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 9.7 درصد نظری نداشته‌اند.

تحقیق و تفحص از نهاد‌ها، سازمان‌ها و...
در خصوص تحقیق و تفحص از نهادها، سازمان‌ها و... پاسخگویان مجلس یازدهم را 59.6 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 28.6 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 11.8 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 65.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 21 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 13.5درصد نظری نداشته‌اند.

تصویب قوانین در جهت شفافیت
در خصوص تصو یب قوانین در جهت شفافیت، پاسخگویان مجلس یازدهم را 64 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 30.2 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 5.8 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 70.4 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 22.2 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 7.4 درصد نظری نداشته‌اند.
 
تصویب قوانین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی
در خصوص تصویب قوانین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، پاسخگویان مجلس یازدهم را 70 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 26.5 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 3.5 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 77.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 17.7 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 4.8 درصد نظری نداشته‌اند.

ساماندهی قوانین مربوط به حوزه کارگری و اصناف
در خصوص ساماندهی قوانین مربوط به حوزه کارگری و اصناف، پاسخگویان مجلس یازدهم را 60.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 31 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 8.5 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 69.8 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 19.4 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 10.8 درصد نظری نداشته‌اند.

تصویب قوانین پیرامون بازنشستگی و تأمین اجتماعی
در خصوص تصویب قوانین پیرامون بازنشستگی و تأمین اجتماعی، پاسخگویان مجلس یازدهم را 67.6 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 27.8 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 4.6 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 60.8 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 31.4 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 7.8 درصد نظری نداشته‌اند.

تصویب قوانین در حوزه مالیات
در خصوص تصویب قوانین در حوزه مالیات، پاسخگویان مجلس یازدهم را 65.1 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 27.9 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 7 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 64 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 26.7 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 9.3 درصد نظری نداشته‌اند.

 ساماندهی بازار خودرو
در خصوص ساماندهی بازار خودرو، پاسخگویان مجلس یازدهم را 74.8 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 21.2 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 4 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 69.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 24.4 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 6.1 درصد نظری نداشته‌اند.

تصویب قوانین برای رفع انحصار و صدور مجوزها
درخصوص تصویب قوانین برای رفع انحصار و صدور مجوزها، پاسخگویان مجلس یازدهم را 44.7 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 36.8 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 18.5درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 58.5 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 21.5 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 20 درصد نظری نداشته‌اند.

تصویب قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در خصوص تصویب قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پاسخگویان مجلس یازدهم را 61.9 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 34 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 4.1 درصد نظری نداشته‌اند. مجلس دهم را 72.7 درصد نامناسب و کاملاً نامناسب، 20.8 درصد مناسب و کاملاً مناسب و 6.5 درصد نظری نداشته‌اند.

 

برش

مقایسه عملکرد مجلس یازدهم و دهم در تصویب قوانین مربوط به بهبود شرایط اقتصادی
میانگین عملکرد مجلس در حوزه تصویب قوانین مربوط به بهبود شرایط اقتصادی و زندگی در مجلس یازدهم 31.25 و در مجلس دهم 31.19 از 100 بوده است که تقریباً از نظر شهروندان دو مجلس عملکرد یکسانی در این زمینه داشته‌اند. مقایسه ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم در موضوعات مختلف به شرح زیر است:
1- درخصوص تسهیل و کمک به سرعت‌بخشیدن طرح نهضت ملی مسکن یا مسکن ویژه، شهروندان اندکی ارزیابی بهتری از مجلس یازدهم (با میانگین 31.31) نسبت به مجلس دهم (31.2) داشته‌اند.
2- میانگین ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در خصوص مهار قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها 21.96 و میانگین ارزیابی عملکرد مجلس دهم در موضوع مذکور 31.14 از 100 بوده است.
3- شهروندان عملکرد مجلس دهم (28.37) را در خصوص حل مشکلات گرانی و تورم نسبت به مجلس یازدهم با میانگین (19.85) بهتر ارزیابی نموده‌اند.
4 -درخصوص نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت شهروندان اندکی مجلس دهم با میانگین (33.26) را در موضوع مذکور نسبت به مجلس یازدهم (32.42) بهتر ارزیابی نموده‌اند.
5- از نظر شهروندان تحقیق و تفحص از نهادها، سازمان‌ها و... در مجلس یازدهم با میانگین 34.4 نسبت به مجلس دهم(31.11)بیشتر صورت می‌گیرد.
6-  در خصوص تصویب قوانین در جهت شفافیت، مجلس یازدهم(34.56)عملکرد بهتری از مجلس دهم (31.22) از نظر شهروندان داشته است.
7- شهروندان در زمینه تصویب قوانین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، مجلس یازدهم( 29.49)را نسبت به مجلس دهم(26.38)موفق‌تر ارزیابی نموده‌اند.
8- درخصوص ساماندهی قوانین مربوط به حوزه کارگری و اصناف، مجلس یازدهم(35.39)عملکرد بهتری نسبت به مجلس دهم(29.55)از نظر شهروندان داشته است.
9- از نظر شهروندان در مورد تصویب قوانین پیرامون بازنشستگی و تأمین اجتماعی در مجلس دهم( 35.59) نسبت به مجلس یازدهم  (31.3)توجه بیشتری صورت می‌گیرد.
10- در خصوص تصویب قوانین در حوزه مالیات، مجلس دهم(33.8)عملکرد بهتری از مجلس یازدهم(31.98)از نظر شهروندان داشته است.
11 - شهروندان در زمینه ساماندهی بازار خودرو، مجلس دهم(31.04)را نسبت به مجلس یازدهم(28.3)موفق‌تر ارزیابی کرده‌اند.
12-  از نظر شهروندان درخصوص تصویب قوانین برای رفع انحصار و صدور مجوزها، در مجلس یازدهم(42.74) نسبت به مجلس دهم(33.95)توجه بیشتری صورت گرفته است.
 13- در خصوص تصو یب قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجلس یازدهم(35.71) عملکرد بهتری از مجلس دهم(29.86)از نظر شهروندان داشته است.

جستجو
آرشیو تاریخی